G-ravatar.

Monday, May 9th, 2011

Um… I chose “G”?